KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
  APV.EU sp. z o. o. mająca siedzibę w Poznaniu, ul. Reymonta 9, NIP: 7792515863, REGON: 386154557, KRS: 0001003334, mającą uprawnienia Ministra Gospodarki i Pracy wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia pod Nr 24145.
 2. Może się Pan/Pani skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem email ().
 3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22(1) § 1 KP będą przetwarzane w celu Realizacji procesu rekrutacji w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna:22(1) § 1 KP w zw. z art.6 ust.1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podane dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli wyrazi Pan/Pani wcześniej wymienioną zgodę, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć np. pisząc email na adres ).
 6. Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, klient zgłaszający ofertę rekrutacyjną.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z RODO.
 10. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.